Vastavalt võlaõigusseadusele tuleb tarbijale mõistliku aja jooksul enne lepingu sõlmimist teatavaks teha (VÕS § 54 lg 1). Näiteks tuua välja ostutingimuste all:

 • pakkuja nimi (ametlik ärinimi) ja aadress (ametlik toimiv aadress, kus ettevõtja posti kätte saab);
 • asja või teenuse põhitunnused;
 • lepingu jõustumise eeldatav aeg;
 • asja või teenuse hind, sealhulgas maksud ja muud hinna koostisosad ning nende suurus;
 • hinna sisse arvestamata posti- või veokulude ja maksude suurus ning põhitariifist suuremad postivõi sidevahendite kasutamise kulud;
 • asja või teenuse eest maksmise kord ning asja üleandmise või teenuse osutamise ja lepingu täitmise asjaolud;
 • tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus vastavalt VÕS §-le 56;
 • tähtaeg, mille jooksul pakkumine või pakutav hind kehtib;
 • lepingu minimaalne kestus, kui lepingut täidetakse teatud aja jooksul püsivalt või osadena;
 • kas pakkujal on õigus tellitu asemel anda üle muu asi või osutada muu teenus või jätta asi üle andmata või teenus osutamata;
 • asjaolu, et tarbija loetakse VÕS § 57 alusel taganenuks ka seotud tarbijakrediidilepingust, kui asi omandatakse või teenust saadakse krediidiga ning tarbija taganeb müügi või teenuse osutamise lepingust VÕS § 56 alusel.

Kliendi teavitamine

 • Kaupleja peab tellimuse saamist viivitamata elektrooniliselt kinnitama (VÕS § 62 1 lg 3).
 • Pakkuja peab andma tarbijale teavet taganemisõiguse tingimuste ja selle õiguse kasutamise üksikasjade kohta (VÕS § 55 lg 2 p 1).3
 • Alkoholimüüki on lubatud e-kaupluse kaudu teostada üksnes kauplust, müügisaali või toitlustusettevõtet vms omaval ettevõtjal ning müük e-kaupluses võib toimuda ainult samadel (kella)aegadel, kui on avatud tavakauplus/ettevõte (Alkoholiseaduse § 40 lg 1).
 • Alkohoolse joogi tarbijale üleandmine kohaleveoteenuse osutamisel on keelatud ajavahemikul kella 22.00-st kuni 10.00-ni (Alkoholiseadus § 41 lg 5).
 • E-kaupluse lepingute kohta käivaid sätteid ei kohaldata lepingutele, mis sõlmitakse:
 • ehitamiseks või kinnisasja võõrandamiseks, samuti asjaõiguse kohta kinnisasjale;
 • toiduainete, jookide või muude igapäevaseks tarbimiseks mõeldud asjade kohta, mida tuuakse tarbija elu- või töökohta sageli ja korrapäraselt;
 • veo-, majutus-, toitlustus- või meelelahutusteenuste kohta, kui pakkuja kohustub lepingut sõlmides osutama teenuse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul;

Posted in: Vastavusnõuded e-poele