• Mõistet „garantii“ või „müügigarantii“ tuleb kasutada õiges tähenduses. Garantii ei ole VÕS § 218 lg 2 järgi tarbijale antud pretensioonide esitamise õigus!
  • Garantii on müüja vabatahtlik lubadus müüdud asi garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele, millega antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund (VÕS § 230 lg 1).
  • Hoolimata garantii olemasolust vastutab müüja vastavalt VÕS §-le 218 lg 2 tarbijalemüügi puhul asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale (pretensiooni esitamise õigus).
  • Keelatud on kasutada kauba pakkumisel mistahes vormis sõna “garantii” või muud samatähenduslikku sõna, kui selle tähendus ei vasta VÕS §-des 230-231 müügigarantii kohta sätestatule (TKS § 10).
  • Juhul, kui kaupleja ei soovi tarbijale anda garantiiga seadusest soodsamaid õigusi, soovitame tingimustes lihtsalt kirjeldada tarbija seadusest tulenevat 2-aastast pretensiooni esitamise õigust.
  • Juhul, kui siiski soovitakse anda müüdavatele toodetele täiendavat garantiid, peavad olema esitatud korrektsed garantiitingimused, mis kajastatud VÕS §-st 231 tulenevad nõuded müügigarantii sisu ja tarbija õiguste kohta.

Posted in: Vastavusnõuded e-poele