• Tarbijal on õigus e-kaubanduses sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Asja ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest tarbijale. Teenuse puhul aga algab taganemistähtaeg lepingu sõlmimisest, kui kaupleja on tarbijale esitanud kogu nõutud informatsiooni (VÕS § 56 lg 1).
 • 14-päevast taganemisõigust võib tarbija kasutada põhjust avaldamata. Seega ei või kaupleja nõuda põhjuse avaldamist, põhjendamist võib üksnes soovitada (VÕS § 194 lg 2).
 • 14-päevase taganemistähtaja järgimiseks piisab asja või taganemisavalduse saatmisest kauplejale tähtaja jooksul (VÕS § 194 lg 2).
 • Kui kaupleja ei teavita tarbijat 14-päevasest taganemisõigusest või on jätnud enne lepingu sõlmimist edastamata muud olulist teavet, on tarbijal õigus taganeda lepingust 3 kuu jooksul. 3-kuuline tähtaeg algab müügilepingu puhul asja üleandmisest, teenuse osutamise lepingu puhul aga lepingu sõlmimisest (VÕS § 56 lg 2).4
 • Kui kaupleja tarbijat taganemisõigusest ei teavitanud aga tarbija siiski lepingust taganeb, vastutab ta asja kahjustamise eest üksnes juhul kui ta on asja kahjustanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu (VÕS § 194 lg 5).
 • Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu (sh postikulu) tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest pakkujani (VÕS § 56 lg 3).
 • Asja tagastamisega seotud kulude osas võivad osapooled lepingus kokku leppida, et tarbija kannab tagastamise tavalised kuludest kuni 10 euro ulatuses (VÕS § 194 lg 4).
 • NB! Kui tarbija taganeb lepingust 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest, võib tarbija kanda jätta ainult tagastamisega seotud postikulud ja mitte kauba tarbijale kättetoimetamisega seotud postikulud.
 • Tarbija peab lepingust taganemisel kauplejalt saadu tagastama samuti viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul (VÕS § 56 lg 3).
 • Kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (vale või defektiga toode), peab tagastamiskulud tasuma igal juhul kaupleja (VÕS § 194 lg 4).
 • Igasugune lepingutingimus, mis raskendab taganemisõiguse kasutamist võrreldes võlaõigusseaduses sätestatuga, on tühine. Eelkõige on tühised kokkulepped, millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega. VÕS § 194 sätestatust tarbija kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine (VÕS § 194 lg 3, 9).
 • Tarbija võib 14-päeva jooksul taganemisõigust kasutada ka juhul, kui ta on asja kasutanud, kui lepingutingimustes ei ole sätestatud teisiti.
 • Tarbijalt ei või tagastamisele kuuluva asja korral nõuda kohasest kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise hüvitamist ega saadud viljade ja muu kasu väljaandmist (VÕS § 194 lg 6 1). Asja väärtuse vähenemise võrra võib tagastatavat summat vähendada üksnes juhul kui väärtuse vähenemine ei ole tekkinud korrapärase kasutamise tulemusel (VÕS § 189 lg 4).
 • Kasutatud asja tagastamisel peab alati järgima ka mõistlikkuse põhimõtet. Teatud kaupade puhul on asja kasutamine vältimatu, et aru saada asja sobivusest. Enamasti asja kasutamine/proovimine asja väärtus ei vähenda ja välimust ei riku. Näiteks on Tarbijakaitseamet seisukohal, et e-kauplusest ostetud teleri võib tarbija sisse lülitada, et vaadata teleri pildi sobivust. Sellisel juhul peab tarbija saama taganemisõigust kasutada ka juhul kui tellimistingimustes oli kasutatud asja tagastamine keelatud. Teleri väärtus sisse lülitamisega ei vähene.
 • Tarbijale tuleb kindlasti lepingutingimustes meelde tuletada, et taganemisõiguse kasutamiseks peab ta tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Sealjuures tuleb kauplejal arvestada asjaoluga, et pakend peab olema avatav. Kui seda ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta tarbija rikutud pakendi eest.
 • 14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul (VÕS § 53 lg 4):
 1. mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);
 2. mis on kiiresti riknev;
 3. mille kasutamistähtaeg on möödunud;
 4. perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed);
 5. audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;
 6. asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada. Nii näiteks on aktsepteeritud tingimus,
 7. et tagastada ei saa pakendist välja võetud aluspesu, avatud pakendiga kosmeetikat, parfüüme;
 8. kihlveo- või loteriiteenuse puhul;
 9. enampakkumisel;
 10. reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;
 11. finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul
 12. pakkujast olenemata, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud
 13. välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.
 •  Kui tarbija ei saa asja tagastada kasutades 14-päevast taganemisõigust (näiteks tähtaeg on möödas või ei saa asja olemuse tõttu selle tähtaja jooksul tagastada), on tal õigus esitada kauplejale pretensioon, kui asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus).
 • Näiteks, kui selgub, et kaupleja ei ole saatnud tema poolt tellitud toodet või toode ei vasta e-kaupluses olnud kirjeldusele või kui tootel ilmneb viga, ei pea asja tagastama 14-päeva jooksul vaid tarbija võib kasutada ka seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust (VÕS § 218 lg 2).

Posted in: Vastavusnõuded e-poele